ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ,

ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ “НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ”

 (Відповідно до РМГ 20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству

лаборатории неразрушающего контроля  та технической диагностики”)

 

·        Настанова з якості має містити опис діючої Системи забезпечення якості.

·        Настанова з якості має охоплювати всі галузі діяльності лабораторії.

·        Вимоги Настанови з якості обов’язкові у діяльності лабораторії.

·        Настанову з якості слід оперативно коригувати згідно зі змінами в Системі забезпечення якості.

·        До Настанови з якості робляться додатки, куди включаються: структурна схема ВЛ; форми робочих журналів і протоколів по окремим видам випробувань, а при наявності у ВЛ договорів із сторонніми організаціями на проведення робіт або оренду обладнання – копії цих договорів.

 

 

СТРУКТУРА НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ

 

Зміст

1          Політика якості

2          Визначення.

3          Структура лабораторії.

4          Галузь діяльності.

5          Попередження негативних впливів.

6          Персонал лабораторії.

7          Приміщення лабораторії та умови роботи.

8          Матеріально-технічне забезпечення.

9          Нормативне та методичне забезпечення.

10     Проведення випробувань.

11     Контроль якості результатів випробувань.

12     Рекламації.

13     Архів лабораторії.

14     Забезпечення конфіденційності інформації.

 

Примітки: 1. Допускається об’єднувати, вилучати деякі розділи, вводити нові розділи з урахуванням специфіки діяльності конкретної лабораторії.

2. Допускається в розділах робити посилання на “Паспорт ВЛ” та “Положення про ВЛ".

 


 

 

 

Форма титульної сторінки Настанови з якості

 

 

_____________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

 

Затверджую *

Керівник ______________

_____________________

_____________________

“___” ___________200_ р.

 

 

НАСТАНОВА З ЯКОСТІ

випробувальної лабораторії

__________________________________________

(назва випробувальної лабораторії (центру))

 

 

 

 

 

Керівник лабораторії **

________________________

 (підпис, ініціали, прізвище)

 “____” ____________ 200__р.

 

 

 

 

 

*  Якщо випробувальна лабораторія не є юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділ, то документ затверджується керівником цієї організації.

** Підписи розробників наводяться на останній сторінці.

 

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ

1.           Розділ 1 повинен містити виклад політики якості, яка визначає мету функціонування системи забезпечення якості.

В розділі заявляються конкретні задачі ВЛ в галузі якості на підставі існуючих людських, технічних, матеріальних та організаційних ресурсів.

2.           У розділі 2 мають бути наведені терміни та визначення (в разі потреби) із посиланням на відповідні нормативні документи.

3.           У розділі 3 наводять відомості щодо структури ВЛ з роз’ясненням адміністративної і функціональної підлеглості її структурних одиниць, а саме:

·     відомості про керівника ВЛ, його функції;

·     функції, права, обов’язки та відповідальність ВЛ;

·     організаційна структура ВЛ (кому підпорядкована, які підрозділи входять в її склад).

4.           У розділі 4 описують галузь діяльності лабораторії, номенклатуру груп об’єктів випробувань, закріплених за лабораторією.

5.           У розділі 5 описують діючий у ВЛ комплекс заходів, що виключає можливість здійснення адміністративного або іншого впливу на працівників ВЛ, а саме:

·     ступінь незалежності ВЛ від інших підрозділів підприємства;

·     достатність повноважень керівника ВЛ для забезпечення необхідного контролю за діяльністю лабораторії;

·     персональна відповідальність працівників за достовірність і об’єктивність результатів випробувань;

·     обов’язки працівників інформувати керівника ВЛ про факти здійснення на них впливу з метою навмисної зміни результатів випробувань;

·     ступінь незалежності заробітної плати працівників ВЛ від результатів випробувань.

6.           У розділі 6 приводиться наступна інформація:

·     чисельний склад та кваліфікація персоналу ВЛ;

·     порядок призначення на посаду, прийому/звільнення на роботу керівника  і співробітників ВЛ;

·     ведення особових справ співробітників, хто веде і де вони зберігається;

·     наявність посадових інструкцій персоналу ВЛ, які включають в себе кваліфікаційні вимоги, освіту, спеціальне навчання, стаж роботи, обов’язки, права і відповідальність; місце зберігання інструкцій, порядок їх перегляду;

·     заходи по підтриманню необхідної кваліфікації персоналу, наявність відповідального за підвищення кваліфікації;

·     відомча атестація персоналу.

7.           У розділі 7 наводять відомості про:

·     вимоги до навколишнього середовища при проведенні робіт в приміщені та в польових умовах, при зберіганні обладнання;

·     приміщення лабораторії, умови роботи в них;

·     перелік інструкцій з техніки безпеки, інформацію про засоби індивідуального захисту, заходи пожежної безпеки.

Якщо у ВЛ проводиться радіаційний контроль, то додатково наводять наступні відомості про:

·     нормативний документ по радіаційній безпеці, якому мають відповідати умови проведення робіт;

·     наявність санітарного паспорту ВЛ, виданого органом санітарного нагляду;

·     заходи по радіаційній безпеці, відповідальні особи;

8.           У розділі 8 для конкретної лабораторії наводять відомості про:

·     засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання;

·     порядок введення обладнання в експлуатацію, його технічне обслуговування і ремонт;

·     ведення обліку обладнання;

·     метрологічну повірку обладнання (графік повірки, служби, що проводять повірку і метрологічну атестацію обладнання);

·     проведення вхідного контролю матеріалів і реактивів, їх облік;

·     відповідальних осіб за експлуатацію, повірку, ремонт, облік та зберігання обладнання.

9.           У розділі 9 наводять інформацію щодо порядку забезпечення нормативними документами, їх обліку і внесення змін, зберігання, відповідальної особи.

10.      У розділі 10 наводять інформацію щодо процедури підготовки і проведення випробувань об’єктів, а саме:

·     підготовка до випробувань (ознайомлення з завданням, вивчення НД на об’єкт з визначенням методу, засобів, об’єму випробувань, вибір стандартних зразків, отримання обладнання і засобів випробувань, настроювання приладів);

·     наявність всієї необхідної для проведення робіт НД на об’єкти і методи випробувань;

·     розробка технологічних карт на конкретний метод випробування конкретного об’єкту;

·     проведення повторного випробування, в яких випадках;

·     оформлення результатів випробувань в робочих журналах і  протоколах (хто оформляє, кількість екземплярів, хто підписує);

·     зберігання у ВЛ результатів випробувань.

11.      У розділі 11 регламентують процедури внутрішнього (у рамках ВЛ) контролю системи забезпечення якості робіт і проведення коригувальних впливів. Внутрішній контроль забезпечення якості повинен передбачати:

·     процедури контролю вірності застосування нормативної документації;

·     процедури оперативного контролю якості випробувань;

·     процедури статистичного контролю точності результатів випробувань з метою об’єктивної оцінки фактичного стану і , при потребі, вживання керівних впливів для забезпечення якості випробувань на належному рівні;

·     процедури контролю якості результатів випробувань у разі зміни обладнання, впровадження нових методик або використання чинних методик щодо нових об’єктів випробувань;

·     відомості про участь ВЛ в процедурах зовнішнього (який виходить за рамки ВЛ, що акредитується) контролю точності випробувань;

·     процедури проведення коригувальних впливів.

12.      У розділі 12 має бути відображений порядок і процедура дій щодо розгляду рекламацій технічного характеру до якості випробувань, в тому числі:

·     порядок розгляду претензій та скарг, інформація, яка надається у відповідь на пред’явлені претензії до роботи ВЛ;

·     відповідальність за допущений брак, проведення ремонтних робіт;

·     збереження матеріалів по рекламаціях.

13.      У розділі 13 наводять відомості про архів лабораторій, порядок і термін зберігання і видачі документів, відповідального за зберігання і конфіденційність інформації.

14.      У розділі 14 описується:

·     реалізація у ВЛ прав власності, на яку інформацію ВЛ має авторські права і як ці права захищені;

·     відомості, що мають конфіденційний характер, якими мірами ця конфіденційність гарантується;

·     заходи, що забезпечують конфіденційність інформації по результатах випробувань.